Bidang Tata Ruang

BIDANG TATA RUANG

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:


  • Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan penataan ruang
  • Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan penataan ruang
  • Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan penataan ruang
  • Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang dan
  • Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan pertanahan